Informatie over onze zorgfuncties

 

 

 

 

Bij Zorggroep Groningen lever je samen met
je collega's kwalitatief goede zorg.

Je bent de onmisbare schakel in de zorgketen,
met aandacht voor wat waardevol is voor onze cliënten.

Binnen onze vier locaties hebben wij regelmatig functies
beschikbaar van verpleegkundige, verzorgende en helpende.

Verpleegkundige

Voor onze cliënten en hun naasten ben jij het vaste aanspreekpunt. Je werkt multidisciplinair samen met artsen en behandelaren en je zorgt ervoor dat deze samenwerking goed verloopt. Alle afspraken over de juiste zorg en de persoonlijke wensen zijn vastgelegd in een zorgleefplan en jij ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen. Ook door de andere collega’s in je team. Je ondersteunt en coacht verzorgenden en helpenden en begeleidt verpleegkundigen in opleiding. Je bent de aanjager van kwaliteit van zorg en hebt als belangrijke taak andere zorgmedewerkers hierin mee te nemen. Jij bent onze onmisbare spin in het web.


Download hier de volledige functiebeschrijving Verpleegkundige care

Download hier de volledige functiebeschrijving Verpleegkundige cure

Verzorgende

Alle afspraken over de juiste zorg en de persoonlijke wensen en behoeften van een cliënt zijn vastgelegd in een zorgleefplan. Alles wat is vastgelegd over de dagelijkste persoonsgerichte zorg is jouw leidraad bij je dagelijkse werk. Je hebt de regie op het reilen en zeilen binnen een afdeling of woongroep. Het welbevinden en het bieden van een fijne dag aan onze cliënten staan daarbij centraal. Inspelen op wat iemand zelf kan en belangrijk vindt. Dit doe je samen met je collega’s waarbij je een aansturende en coachende rol hebt richting de helpenden in je team en een uitnodigende taak naar familie, naasten en vrijwilligers. Door jou voelen cliënten zich thuis bij ons.

Download hier de volledige functiebeschrijving Verzorgende care

Download hier de volledige functiebeschrijving Verzorgende cure  

Helpende

Als helpende speel je een belangrijke rol in het bieden van een huiselijke sfeer en een prettige woon- en leefomgeving voor de cliënt. In jouw werk staan de persoonsgerichte Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen centraal. De afspraken die daarover met de cliënt zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het zorgleefplan en vormen jouw leidraad. Je weet wat de cliënt belangrijk vindt en betrekt hem of haar zoveel mogelijk bij de alledaagse activiteiten. Hierdoor stimuleer je onze cliënten om actief te blijven en te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Jouw integere, inlevende houding brengt elke dag weer een glimlach op het gezicht van de cliënt.
 

Download hier de volledige functiebeschrijving Helpende

De expertisegebieden van Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen is gespecialiseerd in Revalidatiezorg voor ouderen, Wonen en welbevinden en Parkinsonzorg. Wil je weten wat dat inhoudt, lees hieronder meer.

Revalidatie voor ouderen

Revalidatie voor ouderen (geriatrische revalidatie) is een behandelprogramma voor ouderen die na een verblijf in het ziekenhuis niet in hun eigen woonomgeving kunnen herstellen. Revalidatie voor ouderen richt zich niet alleen op de behandeling van de aandoening maar ook op andere, vaak aanwezige, chronische aandoeningen. Revalideren is keihard werken en vraagt van alle betrokkenen een actieve en herstelgerichte samenwerking. We vinden het van belang dat cliënten en hun naasten actief deelnemen aan het revalidatieproces en daarin worden ondersteund en uitgedaagd door zorgmedewerkers en behandelaars. Het revalidatieproces vindt bij Zorggroep Groningen plaats in een zogenaamd therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat zorg en behandeling, maar ook de dagelijkse handelingen zijn gericht op verantwoorde terugkeer van de cliënt naar huis. Van onze medewerkers die bij de revalidatie betrokken zijn, verwachten wij dat zij met de cliënt hierover in gesprek gaan. Dit is met name gericht op de uitnodiging tot samenwerking met de cliënt en het stimuleren van de cliënt om doelen te stellen en daaraan te werken. We zijn erop gericht dat cliënten juist zelf ontdekken wat zij willen en kunnen leren. Daar wordt de zorg, behandeling en ondersteuning op afgestemd. Dit vraagt van de medewerkers een meedenkende en actieve houding. Daarnaast moet je goed kunnen luisteren, in mogelijkheden kunnen denken en revalidanten op een passende manier kunnen motiveren. Zorggroep Groningen onderscheidt negen verschillende zorgpaden (revalidatietrajecten). Rond deze trajecten is veel kennis en expertise in huis, waarbij we in het bijzonder gespecialiseerd zijn in Neurorevalidatie, Orthopedie en Amputatie.

Wonen en welbevinden

Mensen met dementie (Psychogeriatrie)
Dementie is een ziekte, die vaak leidt tot ingrijpende veranderingen in het gedrag van de persoon. Kernsymptomen zijn stoornissen in het geheugen, de oriëntatie, het spraakvermogen en het handelen. Verder treden er ook vaak stemmingsveranderingen op zoals verdriet, angst en boosheid. Wij zijn daarom op zoek naar medewerkers die zich willen verdiepen in onze bewoners. Die samen op zoek gaan naar welke capaciteiten en mogelijkheden iemand nog heeft. En op deze manier het gezonde deel aanspreken van iemand met een beschadigd brein. Daar zit de waardevolle betekenis van ieder mens. Dit vraagt om inlevingsvermogen en geduld. Maar ook doorzettingsvermogen, want soms is dit best ingewikkeld. Uiteindelijk zal een gevoel van vertrouwen ontstaan, waarbij de bewoner zich op zijn gemak voelt. Ook oog hebben voor de rol en aanwezigheid van de familie en naasten in het leven van de bewoner is van groot belang. Het is tevens belangrijk dat je kunt reflecteren. Collega’s helpen elkaar hierbij en daarnaast bieden wij ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden zoals Marte Meo. Ook maken wij gebruik van de visie van Anneke van der Plaats in onze dagelijkse zorgverlening. Daarnaast kent Zorggroep Groningen op dit moment het project omgevingszorg dementie. Hiermee wil Zorggroep Groningen een zoveel als mogelijk herkenbare omgeving creëren voor bewoners met dementie. Voorbeelden hiervan zijn het camoufleren van deuren met een natuur- of boekenkastafbeelding en het creëren van beleefplekken: zoals een natuurbeleefplek, een bioscoopje met films van vroeger of een moederhoek. Ook het creëren van een prettig buiten maakt hier onderdeel van uit.

Wonen en welbevinden

Somatiek (Kleinschalig wonen en appartementswonen)
Zorggroep Groningen biedt een fijne plek om te wonen voor ouderen als dat thuis niet langer gaat. Vanuit onze visie ‘Altijd de mens zien’ proberen we zoveel mogelijk aandacht te hebben voor de kleine dingen die waardevol zijn voor onze cliënten. Omdat onze bewoners steeds ouder worden is hun zorgvraag steeds complexer. Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van deze complexe zorg. Geen mens is hetzelfde en er is altijd sprake van maatwerk. Je bouwt een langdurige relatie op met de bewoners en van jou verwachten we dat je invoelend vermogen hebt een aansluit bij de beleving van de cliënt. Daarin schakel je telkens tussen wat de cliënt zelf kan en waarbij hij of zij ondersteuning nodig heeft. We stimuleren nadrukkelijk hun de eigen regie. Je bent flexibel als het gaat om alle voorkomende werkzaamheden die passend binnen het woonconcept. Dit zijn uiteenlopende taken van het verrichten van voorbehouden handelingen en het coördineren van zorg tot de dagelijkse ADL- en huishoudelijke taken. Op de woningen en de appartementen heerst een gemoedelijke sfeer. Bewoners voelen zich bij ons thuis doordat jij oog voor hen hebt en aansluit op hun belevingswereld, gebruiken en gewoonten.

Mensen met de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte. De ziekte kan uiteenlopende klachten geven en is vaak complex. Elke dag is anders en voor elke Parkinson patiënt zijn de symptomen verschillend. Voorbeelden van symptomen zijn trillen (tremor) van de handen en benen en het trager denken en bewegen. Ook andere klachten zoals slaapstoornissen kunnen optreden. De ernst en beloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt. Vanwege de grote verscheidenheid aan problemen is het van belang dat de zorgmedewerkers specifiek deskundig zijn. Behandeling en zorg vraagt om een juiste afstemming. Dit vraagt van jou als zorgmedewerker inlevingsvermogen, flexibiliteit, geduld en goed kunnen samenwerken. Ook het kunnen omgaan met impulscontrolestoornissen hoort hierbij. We vragen van zorgmedewerkers dat zij goed geschoold en ervaren zijn met de zorg technische handelingen, zoals werken met meetinstrumenten, het kunnen werken met Duodopa en Apomorfine pompen en omgaan met veel medicatiedeelmomenten per dag. Hiervoor bieden wij Parkinson scholing aan. Zorggroep Groningen neemt deel aan Punt voor Parkinson. Punt voor Parkinson is een specialistisch centrum voor mensen met de ziekte van Parkinson of atypische parkinsonisme in Groningen. Het doel is om patiënten de best mogelijke zorg en behandeling te kunnen bieden vanuit één locatie, waarbij we maximale samenwerking en integratie nastreven met alle zorgverleners in de regio. Parkinsonzorg wordt geboden op de afdeling dagbehandeling, wonen en kliniek.